วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห ๔๑๗๓ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 54-01 สายบ้านกุดรู-บ้านหนองไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 184-02 สาย ขก 2124 เชื่อมจากถนนทางหลวง - บ้านอีโล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง