วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - โนนศิลา - ป่าเป้ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกุดรู - หนองไผ่ บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง