วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยขอนขว้างโดยวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมดินคันกั้นน้ำและวางท่อ ลำห้วยทราย บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ลำห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีเมือง-บ้านหญ้าคา บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง