วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง SAMSUNG ML -๑๖๔๐ เพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) พร้อมอาหารว่าง โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) พร้อมอาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง