วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Swing Fog จำนวน ๑ เครื่อง ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๔๕ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยสะสมบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง