วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมช่องทางลอดกำแพงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมช่องทางลอดกำแพงและปรับพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดรูเชื่อม - บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง