วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนลาดยาง สายแวงน้อย - ท่าวัด และสายศรีเมือง - น้ำซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ธงญี่ปุ่น) โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลอดเหล้าปลอดการพนันในงานศพ และงานบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง