วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำรางระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง