วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง