วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง