วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโดยสาร โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโดยสาร โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านนายอ่อนศรี บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่สีทอง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) พร้อมอาหารว่าง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง