วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้าง เหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองฝายบ้าน - โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง