วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างทำงานวางระบบไฟฟ้าสำหรับติดตั้งพัดลมติดผนัง จำนวน ๑๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห ๔๑๗๓ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง