วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
โครงการวางฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดครีสจักรไปทุ่งนา บ้านหนองแขม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง