วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๖ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (www.weangnoiy.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๙ รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกตำบลแวงน้อย สายหนองศาลเจ้า - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองแวงห้วยทราย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสมาคมเพื่อนภู - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง