วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (Safety cut) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง เพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง SAMSUNG CLP- ๖๘๐ ND จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML -๑๖๔๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง