วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร และเสาอากาศประจำหน่วยงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายแวงน้อยถึงหนองแวงห้วยทราย บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดถึงหนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง