วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ แห่ง และให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยแวงน้อย จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๓ เว็บไซต์ www.weangnoiy.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง