วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมประตูห้องครัว และประตูห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง