วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ติดตั้งไฟประดับและไฟฟ้าแสงสว่างหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน สายแวงน้อย - ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๓๕๘๔ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง