วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยแก้วนำแสง ความเร็ว ๑๐๐๐/๕๐๐ M สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยถึงโคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๓๐ ที่นั่ง ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๔๔ ที่นั่ง ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง