วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดรู - บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง