วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานแผนสถิติและวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานรักษาความสงบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง