วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคูลำห้วยนาด้านทิศเหนือ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห ๔๑๗๓ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๐๒ สายเขตบ้านอีโลเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย
2  เม.ย. 2567
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
2  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแขมสอง - อีโล บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ ๑๓
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง