วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
พัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
25  มี.ค. 2564
วัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๘๐๓๙ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒๔ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานร่องน้ำไร้ท่อ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง