วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดดอนหันถึงหนองศาลเจ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19 ) Antigen test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตา บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง