วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด-ป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง