วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำรางระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในกลุ่มเสี่ยง เด็ก และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง