วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาลแวงน้อย - ลำห้วยขอนขว้าง - โนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องพ่นฉีดน้ำไฟฟ้าแบบสะพายหลัง ขนาดบรรจุ ๑๖ ลิตร จำนวน ๕ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคันห้วยอีง่อง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคันคูลำห้วยทราย บ้านศรีเมือง หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง