วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
วัสดุเพื่อใช้เตรียมการต้อนรับองคมนตรีพร้อมด้วยอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ฝายห้วยโสกรัง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสารฆ่าเชื้อภายนอกอาคาร Benzalkonium Chloride ๘๐ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อคู่มือประชาชนเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง