วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขียงหมู-หนองศาลเจ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่านหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง