วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก โดยจัดซื้อลูกรังใส่จุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และปรับแต่งให้เรียบร้อย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) พร้อมอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง