วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-54-0018 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท นม ยู เอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ แห่ง และให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยแวงน้อย จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง