วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๐๒ สายเขตบ้านอีโลเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย
2  เม.ย. 2567
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
2  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแขมสอง - อีโล บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ ๑๓
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายลำห้วยโสกรังตอนล่าง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง