วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดรู-บ้านหนองแขม (รหัสสายทาง ขก.ถ.184-18) กว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรม-แยก ขก.ถ.184-11 (รหัสสายทาง ขก.ถ.184-24) กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๓๕๘๔ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๘ รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ชนิดสาร Cypermethrin ๒๕% w/w จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง