วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๘๔ - ๑๓ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๗๓๐ ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete สายภายในหมู่บ้าน บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรม เชื่อมถนนเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมือง ท่าวัด(รหัสสายทาง ขก.ถ.184-11) บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - ป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง