วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายหนองนาเหมือง - ห้วยขอนขว้าง บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตและร่องน้ำไร้ท่อ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
เหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนลาดยางสายแวงน้อย - ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง