วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ) Antigen test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง ยี่ห้อ Fujibishi ทะเบียนครุภัณฑ์ 420-54-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
วัสดุเพื่อใช้เตรียมการต้อนรับองคมนตรีพร้อมด้วยอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ฝายห้วยโสกรัง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
24  พ.ย. 2564
จ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง