วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายจากถนนลาดยางสาย ๒๐๖๕ - บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสือโคร่ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่้านหนองแขม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นโพธิ์ บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง