วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขนขยะประจำรถบรรทุกขยะ เดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องน้ำไร้ท่อ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนโคกสี-นานางเข็ม ตาใส บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อกล้องติจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานร่องน้ำไร้ท่อสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง