วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี ๒๕๖๓
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ใช้ในโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง