วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตะวัน - เขตเทศบาล บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
เหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง