วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
ซื้อกระจกโค้งมนชนิดสเตนเลส ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ๓ เมตร จำนวน ๕ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๖ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (www.weangnoiy.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๖ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (www.weangnoiy.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง