วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายบ้านโนนศิลา - บ้านแวงน้อย บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายแยกสระวัดเชื่อมบ้านหนองแขม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง