วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างปรับเกรดซ่อมแซมถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูลำห้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง