วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 184 -11 เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย -ถนนลาดยางศรีเมืองท่าวัด บ้านแวงน้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยสะสมบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 184 -10 เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย - ถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านแวงน้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๓๕๘๔ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๐
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 184-12 บ้านโนนขี้เหล็ก -บ้านหนองหอย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง