วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดถึงป่าช้าบ้านอีโล บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมประตูห้องครัว และประตูห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง