วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่านหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง