วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 1 รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง