วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
ซื้อชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ชนิดสาร Cypermethrin ๒๕% w/w จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายประชาร่มเย็น บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง